Máy Hàn Cầm Tay Weldy

Máy hàn nhựa cầm tay Weldy HT1600

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn nhựa Energy HT1600 | Weldy plastic kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn nhựa Cầm Tay HT1600 - Overlap Kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  40-700oC

Máy hàn nhựa Cầm Tay Energy HT1600 D

Công suất:  1600Whp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:   40 - 620 °CoC

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Energy HT3400

Công suất:  3400hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  40 - 650oC

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay Weldy HT 330-S

Công suất:  2300hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  80-650oC

Máy Hàn Nhựa Cầm Tay HT 530-A

Công suất:  2300hp/kw
Điện áp:  230v
Nhiệt độ:  80-650oC

Máy khò cầm tay HG 330-B

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  0.7kg
Nhiệt độ:  350 - 550oC

Máy khò cầm tay HG 330-A

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg
Nhiệt độ:  80 - 650 °CoC

Máy khò cầm tay HG 530-A Car Wrapping Kit

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg
Nhiệt độ:  80 - 650 °CoC

Máy khò cầm tay HG 530-A

Công suất:  2300Whp/kw
Trọng lượng:  0.75kg
Nhiệt độ:  80 - 650 °CoC

Máy khò cầm tay HG 330-B Car Wrapping Kit

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  0.7kg
Nhiệt độ:   350 - 550oC