Máy Hàn Đùn

Máy hàn đùn Fusion 1

Công suất:  1200Whp/kw
Trọng lượng:  3.4kg
Nhiệt độ:  300oC

Máy Hàn Đùn Fusion 2

Công suất:  2800hp/kw
Trọng lượng:  5.9kg
Nhiệt độ:  300oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3C

Công suất:  3200hp/kw
Trọng lượng:  6.9kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3

Công suất:  2800hp/kw
Trọng lượng:  7.2kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S1

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  4.7kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S2

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  5.8kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S4

Công suất:  3680hp/kw
Trọng lượng:  8.7kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy hàn đùn Weldplast S6

Công suất:  2200hp/kw
Nhiệt độ:  650oC