Activities

Determine lap length between Sikaproof®-808 membranes...

Determine lap length between Sikaproof®-808 membranes...

Date: 06/11/2023  |  214 views

Width of overlap section of Sikaproof®-808 TPO waterproofing membrane welded using Leister hot air welding machine: Varimat...

CONTROL & MONITORING OF WELDING PARAMETERS FOR...

CONTROL & MONITORING OF WELDING PARAMETERS FOR...

Date: 30/08/2023  |  589 views

CONTROL & MONITORING OF WELDING PARAMETERS FOR BEST PRACTICE IN THERMAL FUSION WELDING OF GEOMEMBRANES

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Công nghệ Xử Lý Dioxin tại Đà Nẵng & Biên Hòa - Việt Nam

Date: 24/12/2022  |  559 views

Năm 2010, USAID đã thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường trong đó có phân tích các điều kiện tại Sân bay Đà Nẵng và đã đánh...

Autoclave equipment: Perforated sheets

Autoclave equipment: Perforated sheets

Date: 01/05/2022  |  1447 views

Autoclave equipment: Perforated sheets for the sterilization process Autoclave equipment has to be durable and efficient....

N/A

N/A

Date: 04/09/2021  |  1565 views

N/A

N/A

Date: 07/08/2021  |  2917 views